Herbal Soup Pack-Banner.png

Frequently asked questions

Ese Koronavirusi nshya (COVID-19) yaba yandura cyane? Ese biroroshye kuyandura?


Biroroshye cyane kwandura iyi virusi igihe wegeranye cyane n'uwayanduye cyangwa ukoze ku bintu n'ahantu umuntu uyirwaye yakoze. Abantu benshi bandura iyi ndwara ni abarwaza hamwe n'abita kuyirwaye bo mu muryango we igihe batambaye ibikoresho bibarinda kwandura. Iyi ndwara ishobora kwanduzwa n'umuntu binyuze mu matembabuzi aturutse mu mazuru cyangwa mu kanwa. Ayo matembabuzi atarukira mu biganza, ku bintu cyangwa ahantu. Ku bw'ibyo Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko abantu bose bagomba kuguma mu ngo zabo. Igihe ukeneye kujya hanze y'iwawe ni ngombwa ko usiga intera ingana na metero 1 hagati yawe n'undi muntu wese muhuye.
Ese nshobora kwandura (COVID-19) igihe mvugishije cyangwa nicaye iruhande rw'umuntu?


Uramutse isize intera ingana na metero 1 hagati yawe n'undi muntu biragoye kuba wakwandura iyi virusi kubera ko wavuganye n'umuntu, watembereye mu muhanda, wicaye iruhande rw'umuntu, ko wagiye guhaha mu isoko cyangwa ahandi hantu hateraniye abantu benshi. Kwegerana n'umuntu ntabwo bikwirakwiza iyi virusi. Ariko uramutse wegeranye cyane n'umuntu uyirwaye ibyago byo kuyandura biriyongera.
Ese hari imiti yihariye yo kuvura cyangwa kwirinda iyi koronavirusi nshya?


Iyi ndwara ishobora kuvurwa kandi hari benshi bamaze kuyikira. Mu gihe nta miti yihariye isabwa guhabwa abayirwaye, ariko abanduye iyi virusi bashobora guhabwa ubuvuzi bukuraho cyangwa buvura ibimenyetso. Abarebye bashobora kuvurirwa mu bitaro.
Ese urukingo rurahari?


Kubera ko iyi virusi ari nshya nta rukingo ruraboneka. Bitwara igihe kirekire gukora urukingo rukora neza kandi rwizewe. Abashakashatsi baracyabikoraho.
Ese kugira abarwayi ba COVID-19 mu bitaro bishyira abaturage bose b'igihugu mu kaga?


Ibitaro biba byarategruriwe kwita ku barwayi bafite indwara zanduza. Kugira umurwayi wa koronavirusi (COVID-19) mu bitaro bisobanura ko ariho azahabwa ubuvuzi butuma yongera kugira ubuzima bwiza kandi bigakumira indwara gukwirakwira.
Ese twakwirinda abantu baturuka mu Bushinwa cyangwa mu Burayi?


Ugomba gukoresha ingamba zo kwirinda zimwe ku bantu bose ( utitaye k'ubwenegihugu, cyangwa inkomoko n'ibindi) bashobora kuba barwaye cyangwa bagaragaza ibimenyetso bisa niby'ibicurane ( kuzana ibimwira byinshi, kubabara mu muhogo, gukorora no guhumeka nabi). Izo ngamba zikubiyemo gukaraba intoki kenshi ukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa gukoresha arukoro basiga ku ntoki yica mikorobei; gusiga intera iri hagati ya 1 hagati yawe n'umuntu ukorora, witsamura cyangwa urwaye- kandi ugakangurira abagaragaza ibimenyetso kugana ikigo nderabuzima kibegereye.
Ese twakwirinda kurya ibiryo bya Bashinwa?


COVID-19 ntiyandurira mu kurya ibiryo bya Bashinwa. Ni byiza kurya ibiryo bihiye neza kandi ukabirira ahantu no ku bintu bifite isuku.
Ni gute narinda abana bange?


Ni ingenzi kwigisha abana bawe gukaraba intoki buri gihe bakoresheje amazi meza n'isabune cyangwa arukoro basiga ku ntoki yica mikorobe. Kandi ugomba kubigisha gukorora/kwitsamura bakinze imkokora ku munwa no ku mazuru cyangwa bagakoresha agatambaro keza barangiza bagahita bakajugunya ahabugenewe bagakaraba n'intoki. Gufungura amadirishya y'inzu yawe cyangwa ay'ibinyabiziga bigendwamo n'abantu beshi kugira ngo hacemo umuyaga utware za mikorobe.
Ese nkeneye agapfukamunwa kugira ngo nirinde COVID-19?


Oya, Uburyo bwiza bwo kwirinda koronavirusi (COVID-19) ni ugukaraba intoki kenshi kandi neza ukanirinda kwegerana cyane n'abantu barwaye.

  • Niba ufite ubuzima bwiza, Ukeneye kwambara agapfukamunwa gusa igihe uri kwita ku murwayi ushobora kuba yanduye COVID-19.
  • Igihe uri kwitsamura cyangwa gukorara, ugomba kwambara agapfukamunwa kugira ngo udakwirakwiza virusi binyuze mu kwitsamurira cyangwa gukororera ku bandi cyangwa ahantu.
Nta buryo mfite bwo kubona isabune. Ese nakora iki?


Niba udashobora kubona isabune, wakoresha ivu rihoze nk'uko tubishishikariza mu gatabo k'amabwiraza kacu ka First Aid.
Ni gute nakwirinda ndinda n'umuryango wanjye Koronavirusi?


Gukaraba intoki inshuro nyinshi ukoresheje amazi meza n'isabune. Igihe isabune itabonetse ushobora gukoresha arukoro yifashishwa mu kwica mikorobe zo mu biganza. Igihe ukorora cyangwa witsamura, ipfuke umunwa cyangwa amazuru ukoresheje agatambaro cyangwa ukingeho inkokora. Gerageza kutitsamurira cyangwa gukororera mu biganza kuko ushobora gukwirakwiza virusi ukoresheje ibiganza byawe. Jugunya agatambaro wakoresheje ahabugenewe. Igihe ukororeye/witsamuriye mu biganza ntugire ikintu na kimwe ukoraho kandi uhite ukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Irinde kwegerana cyane n'umuntu uwo ariwo wese ukorora, w'itsamura, cyangwa se urwaye. Nibura usigemo intera ingana na metero 1 hatagati yanyu, kandi ubashishikarize kugana ikigo nderabuzima kibegereye. Irinde gukora mu maso, mu mazuru no mu kanwa. Intoki zikora ahantu henshi hashobora kuba hari virusi. Nukora mu maso, mu mazuru cyangwa mu kanwa ukoresheje intoki zawe zanduye virusi, ushobora gukura virusi ahantu wakoze ukiyanduza ubwawe. Gana muganga niba wumva ufite umuriro, ukorora cyangwa wumva ufite ibabazo byo guhumeka nabi. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwiyitaho no kwirinda gukwirakwiza virusi mu bagize umuryango wawe no mu bandi. Wibuke guhamagara muganga kugira ngo umumenyeshe ibimenyetso ugaragaza kugira ngo wirinde kwanduza abandi. Guma mu rugo igihe urwaye. Sukura kandi wice mikorobe ziri ku bikoresho cyangwa ahantu wakoze ukoresheje umuti wa kororine cyangwa arukoro. Ntibiramenyekana neza igihe virusi imara ari nzima ku bintu cyangwa ahantu, ariko imiti irimo arukoro iri ku kigero cya 70% yakwica iyi virusi.
Ese virusi itera COVID-19 ishobora kwandurwa biciye mu mwuka?


Ubushakashatsi bwakozwe kugeza ubu buvuga ko virusi itera COVID-19 yandurirwa cyane no kugira aho uhurira n'udutonyanga two mu myanya y'ubuhumekero aho kuba kwandurira mu mwuka.
Ese COVID-19 yakwanduzwa n'umuntu udafite ibimenyetso?


Udutonyanga tuva mu myanya y'ubuhumekero twatarutse k’umuntu uri gukorora ni bwo buryo bw'ibanze bukwirakwiza iyi ndwara. Ibyago byo kwandura COVID-19 uyandujwe n'umuntu udafite ibimenyetso na mba buri hasi cyane. Ariko abantu benshi bafite COVID-19 bakunze kugira ibimenyetso byoroheje. Ibi ni ukuri kwihariye kuri iyi ndwara iyo ari bwo igitangira. Niyo mpamvu bishoboka ko ushobora kwandura COVID-19 wandujwe n'umuntu ufite ibimenyetso byoroheje, nk'urugero, inkorora yoroheje kandi yumva atarwaye. Ishami rishizwe ubuzima ku isi (WHO) riracyasuzuma ubushakashatsi bw'igihe COVID-19 ishobora kumara kugira ngo itangire kwandurwa, kandi rizakomeza kugenda ritangaza ibyavuyemo umunsi ku munsi.
Ese uwanduye covid19 agaragaza ibimenyetso mu gihe kingana iki?


''Igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso'' bivuga igihe kiri hagati yo kwandura virusi no gutangira kugaragaza ibimenyetso by'indwara. Igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 gikunze kugereranywa guhera ku munsi 1-14, bikunda kugaragara mu minsi itanu. Iki gihe kizagenda kivugururwa uko amakuru azagenda arushaho kuboneka.
Ese vurusi imara igihe kingana gute ahantu ikiri nzima?


Ntabwo bizwi neza igihe virusi itera COVID-19 ishobora kumara ahantu ikiri nzima, ariko isa naho ijya kwitwara kimwe nk’izindi koronavirusi. Ubushakashatsi bugaragaza ko koronavirusi (harimo n'amakuru y'ibanze kuri virusi ya COVID-19) ishobora kumara ahantu amasaha make kugeza ku minsi myinshi ikiri nzima. Ibi bishobora gutandukana bitewe n'impamvu zitandukanye (urugero: ubwoko bw'ahantu, ingano y'ubushyuhe cyangwa ubuhehere bw'ahantu).

Niba ukeka ko ahantu hashobora kuba hari virusi, hasukure ukoresheje umuti wica virusi kugirango wirinde urinde n'abandi. karaba intoki ukoresheje arukoro yica mikorobe cyangwa ukoreshe amazi meza n'isabuni. Irinde kwikora mu maso, mu kanwa cyangwa mu mazuru.
Hari icyo nakwirinda gukora?


Ingamba zikurikira kuri COVID- 2019 NTABWO zikwiye kandi zishobora gutera ingaruka mbi :

  • Kunywa itabi
  • Kwambara udupfukamunwa twinshi icyarimwe
  • Gufata imiti ivura za bagiteri
Igihe wumva ufite umuriro, ukorora cyangwa uhumeka nabi wihutire gushaka ubufasha bw'ubuvuzi kugira ngo ugabanye ibyago byo kuremba kandi wibuke gusangiza uguha serivizi z'ubuvuzi amakuru arebana n'ingendo uheruka gukora.
Ese haba hari urukingo, umuti cyangwa uburyo bwo kuvura COVID-19?


Kugeza ubu nta rukingo cyangwa imiti yihariye ivura virusi ikoreshwa mu kwirinda cyangwa kuvura COVID-19. Ariko abarangije kwandura bashobora guhabwa ubuvuzi buvura ibimenyetso. Abantu barwaye cyane bagomba kujyanwa mu bitaro. Kubera kwitabwaho n'abaganga abantu benshi barakira.

Urukingo hamwe n'imiti imwe n'imwe yihariye ishoboka iracyageragezwa. Iracyageragerezwa mu mavuriro. Ishami rishizwe ubuzima ku isi (WHO) riracyahuriza hamwe imbaraga zo gukora inkingo n'imiti irinda ikanavura COVID-19.

Uburyo bwizewe cyane bwo kwirinda no kurinda abandi COVID-19 ni ugukaraba intoki inshuro nyishi, gukinga inkokora cyangwa ugashyiraho agatambaro gasa neza ku munwa igihe ukorora, hamwe no gusiga intera ingana nibura na metero 1 hagati yawe n'undi muntu ukorora cyangwa witsamura.

Yong Kang TCM Clinic

All Outlets

TCM Registered Physicians

Follow Us:

Refresh Beauty & Slimming

Refresh Hair & Scalp

Be part of Refresh Family

Yong Kang Wellness Supplements

Yong Kang x Rejuven

Be part of Yong Kang Family

© 2020 by Refresh Group